logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 9.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 1 lutego 2016 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XI sesji Rady Gminy w sprawach:

1) zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Miastkowo;

2) zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury;

3) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miastkowo,

4) zmian w budżecie gminy na 2016 r.,

5) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2016  

           - stanowiące załączniki Nr 1 - 5 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Upoważniam:

1)  Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w  § 1 pkt 1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;

2) Zastępcę Kierownika USC do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 2 i 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia;

3) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia; ;

4)  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 5   wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W Ó J T

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-02-04 14:47
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-02-04 14:47
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-02-04 14:54
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 523