logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 6.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 20 stycznia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015, poz. 594, poz.1515)  oraz uchwały Nr VIII/39/2015 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie  powierzenia Wójtowi Gminy uprawnień do ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,  zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W załączniku nr 2 do zarządzenie Nr 54. 2015 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,   pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wynajem hali sportowej :
     1) 50 zł. za godzinę,
     2) 20% stawki określonej w pkt 1 wnoszą członkowie ochotniczej straży pożarnej
z terenu gminy Miastkowo”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Miastkowie.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r.                                                                                                             

W ó j t 

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-02-08 08:57
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-02-08 08:57
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 584