logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 12.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 lutego 2016 r.
 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XI sesji odbytej w dniu 16 lutego 2016 r.

1) uchwała Nr XI/58/2016 w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Miastkowo - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do przestrzegania zapisów uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwała Nr XI/59/2016 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miastkowo - zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Wojewodzie oraz Zastępcę Kierownika USC do przekazania uchwały dyrektorom szkół w celu przestrzegania zapisów uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

3) uchwała Nr XI/60/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji budżetu zgodnie z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

4) uchwała Nr XI/61/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok -  zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przekazania wyciągów kierownikom instytucji kultury, dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjum oraz innym realizatorom zadań oraz zapewnienie jego realizacji przez cały rok i złożenia sprawozdania, realizacja 2016 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W ó j t

Kazimierz Górski

 


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-02-25 14:30
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-02-25 14:30
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 603