logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta



ZARZĄDZENIE NR 16.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XII sesji Rady Gminy w sprawach:

1)  przyjęcia Programu opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miastkowo w 2016 roku;
zmian w budżecie gminy na 2015 r.; 

2)   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2016-2019;

3)   zmian w budżecie gminy na 2016 rok;

          - stanowiące załączniki Nr 1 - 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Upoważniam:

1) Inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 1  wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;

2)  Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt  2 i  3  wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W Ó J T

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-03-15 10:36
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-03-15 10:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 592