logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 17.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektu uchwały, który wniesiony będzie pod obrady XII sesji Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważniam Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1  wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Kazimierz Górski

 


Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-03-21 08:59
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-03-21 08:59
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 648