logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 19.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XII sesji odbytej w dniu 29 marca 2016 r.

1) uchwała Nr XII/62/2016 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2016 rok - zobowiązuje się inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do koordynacji Programu, od dnia wejścia w życie uchwały;

2) uchwała Nr XII/63/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2016-2019 - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do realizacji uchwały, realizacja w latach 2016 – 2019;

3) uchwała Nr XII/64/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji budżetu zgodnie z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

4) uchwała Nr XII/65/2016 zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2016 rok - zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do monitorowania realizacji planu sesji, realizacja 2016 r.;

5) uchwała Nr XII/66/2016 w sprawie przekazania środków finansowych na zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży

- zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały zainteresowanemu podmiotowi,

-   zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zawarcia porozumienia i przekazania środków zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W ó j t

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-04-01 09:01
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-04-01 09:01
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 607