logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 25.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XIII sesji Rady Gminy w sprawach:

1)   zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę;

2)  przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miastkowo na lata 2016-2020;   3)   zmian w budżecie gminy na 2016 rok ;

4)   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;

          - stanowiące załączniki Nr 1 - 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Upoważniam:

1) Podinspektora do spraw gospodarki odpadami komunalnymi do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 1  wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;

2) Inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 2  wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;

3)  Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt  3  wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;

4) Kierownika Referatu Inwestycji i Gospdarki Nieruchomościami do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 4  wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W Ó J T

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-04-28 14:59
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-04-28 14:59
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 616