logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 26.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146,  poz. 1626, poz.1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830 poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) zarządza, co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem 19 741 867,22 zł, w tym:
- dochody bieżące - 19 347 531,22 zł,
- dochody majątkowe - 394 336,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem 20 607 236,22 zł, w tym:
- wydatki bieżące  - 18 489 187,22 zł,
- wydatki majątkowe - 2 118 049,00 zł.
 
§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Kazimierz Górski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 362,08 KB 242

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-05-04 13:38
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-05-04 13:38
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-05-04 13:39
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 593