logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 31.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XIII sesji odbytej w dniu 18 maja 2016 r.

1) uchwała Nr XIII/68/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
-
zobowiązuje się podinspektora do spraw gospodarki odpadami komunalnymi do dokonania rozliczeń za zużytą wodę oraz inspektora do spraw obsługi rady gminy do przekazania uchwały Wojewodzie, realizacja od dnia 1 lipca 2016 r.;

2) uchwała Nr XIII/69/2016 w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miastkowo na lata 2016-2020
-
zobowiązuje się inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do koordynacji Planu oraz Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami do bieżącego monitorowania pozyskiwania środków z  programów wskazanych w Planie, od dnia wejścia w życie uchwały;

3) uchwała Nr XIII/70/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
       -
zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji budżetu zgodnie z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

4) uchwała Nr XIII/71/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu

      -  zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi rady gminy do przekazania uchwały zainteresowanemu podmiotowi,

      -  zobowiązuje się Skarbnika Gminy oraz Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami do zawarcia porozumienia i przekazania środków zgodnie  z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu:

5)  oświadczenie Rady Gminy Miastkowo w sprawie przepływu informacji lokalnych
    
 -  zobowiązuje się informatyka do wdrożenia systemu powiadamiania SMS na terenie gminy

     - zobowiązuje się Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami do  wprowadzenia jednolitych tablic informacyjnych dla sołectw na terenie gminy,

     -  zobowiązuje się Kierownika Biblioteki Publicznej do koordynacji wydawania biuletynu informacyjnego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W ó j t

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-05-31 11:00
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-05-31 11:00
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 599