logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 34.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XIV sesji Rady Gminy w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2015 r.
2) udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Miastkowo z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.
3) zmian w budżecie gminy na 2016 r.
4) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo
5) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia  stawki opłaty,
6) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
7) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
8) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
9) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;

          - stanowiące załączniki Nr 1 - 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważniam:
1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1, 2, 3  wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia;
2) Podinspektora do spraw gospodarki odpadami komunalnymi do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8   wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia;
2) Inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 2  wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;
3) Kierownika Referatu Inwestycji i Gospdarki Nieruchomościami do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 9  wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W Ó J T

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-06-14 11:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-06-14 11:12
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-06-17 11:58
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 638