logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 36.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 1 lipca 2016 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XIV sesji odbytej w dniu 29 czerwca 2016 r.

1) uchwała Nr XIV/72/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2015 r.

-  uchwała Nr XIV/73/2016 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Miastkowo z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

-  zobowiązuje się inspektora ds. obsługi Rady Gminy do przekazania uchwał Regionalnej Izbie Obrachunkowej, niezwłocznie po ich otrzymaniu;

2) uchwała Nr XIV/74/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
        -
zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji budżetu zgodnie z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

3) uchwała Nr XIV/75/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo:

-   uchwała Nr XIV/76/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

-   uchwała Nr XIV/77/2016 w sprawie terminu i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

-  uchwała Nr XIV/78/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

- uchwała Nr XIV/79/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

      -  zobowiązuje się inspektora do spraw odpadów komunalnych do przestrzegania zapisów zawartych w przedmiotowych uchwałach a inspektora ds. obsługi rady gminy do przekazania uchwał Wojewodzie, Regionalnej Izbie Obrachunkowej  Zespół w Łomży oraz do publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, od wejścia w życie uchwał;

4) uchwała Nr XIV/80/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu

      -  zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi rady gminy do przekazania uchwały zainteresowanemu podmiotowi,

      -  zobowiązuje się Skarbnika Gminy oraz Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami do zawarcia porozumienia i przekazania środków zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W ó j t

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-07-01 14:40
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-07-01 14:40
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 617