logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 42.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146,  poz. 1626, poz.1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830 poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) zarządza, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 37.2016 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok uchyla się:

1. zmiany budżetowe w części załącznika Nr 1 dotyczące:

- zwiększenia dochodów w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 4 000,00 zł,

2. zmiany budżetowe w części załącznika Nr 2 dotyczace:

- zwiększenia wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4240 o kwotę 4 000,00zł.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 39.2016 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

§ 3. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Wójt
Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-08-23 13:34
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-08-23 13:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 588