logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 40.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 12 sierpnia 2016 r.
w sprawie zamiany działki gminnej za działkę stanowiącą współwłasność osób fizycznych.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r. poz. 446) oraz art. 15 ust.1, art 25 ust.1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( (Dz. U. 2015 r. poz. 1774, 1777; z 2016 r. poz. 65) oraz § 2 ust. 1 i 2 uchwały Rady Gminy Miastkowo Nr XVI/87/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. WP. z 2009 r. Nr 8, poz. 65) zarządzam co następuje:          

§ 1. 1. Dokonać zamiany nieruchomości gminnej - działki oznaczonej numerem ewid. 542/11 o powierzchni 141 m2 położonej w obrębie Tarnowo, powstałej po podziale działki 542/5, objętej księgą wieczystą Nr KW LM1L/00028996/0, za  nieruchomości - działki o numerze ewidencyjnym 542/13 o powierzchni 291 m2 powstałej po podziale działki nr 542/10,położonej w obrębie Tarnowo, objęte księgą wieczystą Nr LM1L/00065508/4 stanowiącą współwłasność osób fizycznych.

2. Ustala się cenę działki  542/11 o powierzchni 141 m2 na kwotę 1822 zł,  natomiast cenę działki 542/13 o powierzchni 291 mna kwotę 3760 zł, zgodnie z operatem szacunkowym opracowanym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

3. Występująca różnica w cenie działek zostanie przelana na konta osobiste współwłaścicieli działki  o nr 542/13, w terminie uzgodnionym między stronami.

4. Szczegółowe warunki nabycia zostaną określone w protokole uzgodnień w sprawie zamiany nieruchomości.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                       

                                                                                                       

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-08-24 11:56
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-08-24 11:56
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 598