logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 45.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie zwołania zebrania wyborczego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Rybaki
Na podstawie § 31 ust.1 pkt 1 oraz § 23 Statutu Sołectwa Rybaki stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/175/2014 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw, zmienionego uchwałą Nr XXVIII/201/2014 Rady Gminy Miastkowo z dnia 7 listopada 2014 roku (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego z 2014 r. poz. 3341, poz. 3784) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwołuję Zebranie Wiejskie dla wyboru Sołtysa Sołectwa Rybaki na dzień
7 września 2016 r. (środa), na godz. 1930 w mieszkaniu dotychczasowego sołtysa  Pani Grażyny Ciecierskiej zam. Rybaki w związku pisemnym zrzeczeniem się z mandatu.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obowiązującej frekwencji, wybory zostaną przeprowadzone w dniu 7 września 2016 r. (środa), godz. 1945, bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

§ 2. Wójt zawiadamia mieszkańców o zwołaniu zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty przez rozplakatowanie obwieszczeń w sołectwie oraz umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miastkowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

W ó j t
Kazimierz Górski

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-08-29 12:56
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-08-29 12:56
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 628