logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 46.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XV sesji odbytej w dniu 30 sierpnia 2016 r.

1) uchwała Nr XV/81/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok  - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji budżetu zgodnie z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwała Nr XV/82/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo - zobowiązuje się inspektora do spraw odpadów  komunalnych do przestrzegania zapisów zawartych w przedmiotowej uchwale a inspektora ds. obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Wojewodzie oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, od wejścia  w życie uchwały;

3) uchwała Nr XV/83/2016 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego - zobowiązuje się Kierownika Referatu Inwestycji  i Gospodarki Nieruchomościami do przekazania uchwały zainteresowanemu podmiotowi a inspektora ds. obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Wojewodzie, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W ó j t

Kazimierz Górski

 


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-09-05 13:26
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-09-05 13:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 585