logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 48.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XVI sesji Rady Gminy w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2016 rok ;
2) wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków:
          - stanowiące załączniki Nr 1 - 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważniam:

1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt  1  wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;
2) Inspektora do spraw gospodarki mieniem komunalnym do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 2  wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W Ó J T

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-09-14 08:50
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-09-14 08:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 576