logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta



ZARZĄDZENIE NR 47.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146,  poz. 1626, poz.1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830 poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem   Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem   Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem 19 876 445,20 zł, w tym:
- dochody bieżące - 19 522 745,23 zł,
- dochody majątkowe - 353 699,97 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem 20 741 814,20 zł, w tym:
- wydatki bieżące  - 18 689 046,23 zł,
- wydatki majątkowe - 2 052 767,97 zł.
 
§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
 
Kazimierz Górski
 
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 365,78 KB 227

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-09-14 08:58
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-09-14 08:58
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-09-14 08:58
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 535