logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 53.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 7 października 2016 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XVI sesji odbytej w dniu 29 września 2016 r.

1) uchwała Nr XVI/84/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok  - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji budżetu zgodnie z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwała Nr XVI/85/2016 w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - zobowiązuje się Kierownika Referatu Inwestycji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zbycia nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z zastosowaniem udzielonej bonifikaty, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W ó j t

Kazimierz Górski

 

 

 

 

 

 


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-10-13 11:35
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-10-13 11:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 546