logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 55.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 października 2016 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XVII sesji Rady Gminy w sprawach:

1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.;

2) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2017 r,;

3) zmian w budżecie gminy na 2016 r.;

4) zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych;

5)  uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

6)  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wyodrębnionego w budynku zabytkowym w Tarnowie;

7) wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej wpisanej do rejestru zabytków, w obrębie Tarnowo;

8) przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami  pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2017 r.";

9) przyjęcia  Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018;

             - stanowiące załączniki nr 1 - 9 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Upoważniam:

1)  Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 3 i 4  wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia;

2) Inspektora do spraw wymiaru podatków i opłat do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1 i 2 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia;

3) Inspektora do spraw gospodarki mienim komunalnym do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 5, 6, 7  wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia;

4)  Zastępce Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 8  wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;

5) Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 9  wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.W Ó J T

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-11-03 13:50
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-11-03 13:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 496