logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 60.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XVII sesji odbytej w dniu 22 listopada 2016 r.

1) uchwała Nr XVII/86/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok  - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do sporządzenia wymiaru podatku z uwzględnieniem stawek określonych przez Radę Gminy w terminie do końca miesiąca lutego 2017 r. oraz czuwanie nad terminowością wpłacanego podatku - realizacja 2017 rok;

2) uchwała Nr XVII/87/2016 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do czuwania nad terminowością i wysokością wpłacanego podatku od środków transportowych – realizacja 2017 rok;

3) uchwała Nr XVII/88/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok  - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji budżetu zgodnie z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

4) uchwała Nr XVII/89/2016 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji uchwały zgodnie z postanowieniem uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

5)  uchwała Nr XVII/90/2016 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - zobowiązuje się inspektora ds. obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Wojewodzie, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

6) uchwała Nr XVII/91/2016 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wyodrębnionego w budynku zabytkowym w Tarnowie ;

- uchwała Nr XVII/92/2016 w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości zabudowanej wpisanej do rejestru zabytków, w obrębie Tarnowo

- zobowiązuje się Kierownika Referatu Inwestycji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zbycia nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami
z zastosowaniem udzielonej bonifikaty, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

8) uchwała Nr XVII/93/2016 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2017 rok -zobowiązuje się inspektora do spraw oświaty, kultury i sportu do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwały, od wejścia w życie uchwały;

9) uchwała Nr XVII/94/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 - zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do koordynacji Programu, od wejścia w życie uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W ó j t

Kazimierz Górski

 


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-11-28 15:05
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-11-28 15:05
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 564