logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 61.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku zabytkowym  w Tarnowie przy ulicy Szkolnej 2
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 25 ust.1 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, 1777; z 2016 r. poz. 65) oraz § 2 ust. 1 i 2 uchwały Rady Gminy Miastkowo Nr XVI/87/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. WP. z 2009 r. Nr 8, poz. 65) i uchwały Nr XVII/91/2016 Rady Gminy Miastkowo z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego, wyodrębnionego w budynku zabytkowym w Tarnowie przy ulicy Szkolnej 2, zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawiam zbyć w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Pani Heleny Karpińskiej,  lokal mieszkalny oznaczony nr 2 o pow. 53,20 m2  wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz z udziałem w częściach wspólnych budynku położonym w Tarnowie przy ulicy Szkolnej 2 i prawie własności gruntu, działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 529, o powierzchni 0,3000 ha, dla której urządzono księgę wieczystą Nr KW LM1L/ 00073729/8.

§ 2. Cenę zbycia ustalono na kwotę 17 955,50 zł, (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięćset złotych 50/100). Jest to cena po zastosowaniu 50 % bonifikaty udzielonej dla lokalu nr 2, od wartości rynkowej określonej  przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 35 911,00 zł, (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych).

§ 3. Szczegółowe warunki zbycia nieruchomości będą ustalone w protokole uzgodnień przeprowadzonych z nabywcą, który będzie podstawą do zawarcia aktu notarialnego - umowy sprzedaży.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                        

W Ó J T

Kazimierz Górski

                  


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-12-16 08:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-12-16 08:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 565