logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 62.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego trzech lokali  wyodrębnionych w budynku zabytkowym w Tarnowie przy ulicy Szkolnej 2.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz § 2 ust. 1 i 2 uchwały Rady Gminy Miastkowo Nr XVI/87/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. WP. z 2009 r. Nr 8, poz. 65) zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawiam zbyć w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 1 o pow. 49,20 m2 , nr 3 o pow. 51,10 m2 oraz lokal użytkowy o pow. 527 m2, wydzielone w budynku zabytkowym w Tarnowie przy ulicy Szkolnej 2, wraz z udziałami w częściach wspólnych budynku i gruncie, działce o numerze ewid. 529  dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą Nr KW LM1L/ 00039238/9.

§ 2. Ustalam cenę wywoławczą  lokali w wysokości:
1/ lokal  mieszkalny  nr 1  -   29 889,85 zł;
2/ lokal  mieszkalny  nr 3  -   32 769,30 zł;
3/ lokal  użytkowy  nr 4  - 192 584,95 zł.

§ 3. Szczegółowe dane o lokalach będą podane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt

Kazimierz Górski

 


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-12-16 08:56
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-12-16 08:56
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 502