logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 68.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XVIII sesji odbytej w dniu 20 grudnia 2016 r.

1) uchwała Nr XVIII/95/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

- uchwała Nr XVIII/96/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

-  zobowiązuje się inspektora do spraw odpadów komunalnych do przestrzegania zapisów zawartych w przedmiotowych uchwałach a inspektora ds. obsługi rady gminy do przekazania uchwał Regionalnej Izbie Obrachunkowej  Zespół w Łomży oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, od wejścia w życie uchwał;

2) uchwała Nr XVIII/97/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok  - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji budżetu zgodnie z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

3) uchwała Nr XVIII/98/2016 w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2017-2022 - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do realizacji uchwały, realizacja w latach 2017 – 2022;

4)  uchwała Nr XVIII/99/2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo
na rok 2017
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do realizacji uchwały zgodnie z ustaleniami Rady Gminy – realizacja 2017 rok;

5) uchwała Nr XVIII/100/2016 w sprawie uchwalenia  planu sesji Rady Gminy na 2017 rok

-  uchwała Nr XVII/101/2016 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2017 rok

-  zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do monitorowania realizacji planu sesji oraz planów komisji ustalonych przez Radę Gminy, realizacja 2017 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W ó j t

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-12-21 12:16
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-12-21 12:16
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 534