logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 81.2020
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 9 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Miastkowo, zwaną dalej Ewidencją w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych (obiektów) i stanowisk archeologicznych.

§ 2. Wykazy zabytków stanowią załączniki 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
 

Wójt 

Kazimierz Górski


Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikiem 1,55 MB 199

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż2020-12-31
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-01-20 12:03
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-01-20 12:03
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2021-01-20 12:03
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 366