logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 30.2021
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1038, poz. 1378) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określam następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XIX sesji odbytej w dniu 29 czerwca 2021 r. :
1) uchwała Nr XIX/114/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miastkowo wotum zaufania - zobowiązuje się inspektora ds. obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Wojewodzie, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
2) uchwała Nr XIX/114/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2020 r.
- uchwała Nr XIX/115/21 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Miastkowo z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
- zobowiązuje się inspektora ds. obsługi Rady Gminy do przekazania uchwał Regionalnej Izbie
Obrachunkowej, niezwłocznie po ich otrzymaniu;
3) uchwała Nr XIX/116/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2021 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiazań na lata 2021 - 2033 - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do realizacji uchwały zgodnie z postanowieniem Rady Gminy, realizacja w latach 2021 – 2033;
4) uchwała Nr XIX/117/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
5) uchwała Nr XIX/118/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu udzielania ulg w spłacie i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno - prawny Gminy Miastkowo oraz wskazania organów do tego uprawnionych -zobowiązuje się Skarbnika Gminy do koordynacji wykonania zapisów uchwały, od wejścia w życie;
6) uchwała Nr XIX/119/21 w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - zobowiązuje się podinsektora ds. oświaty, kultury i sportu do realizacji uchwały, od wejścia w życie;
7) uchwała Nr XIX/120/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miastkowo w roku szkolnym 2021/2022- zobowiązuje się podinspektora ds. oświaty, kultury i sportu do zawierania umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w celu realizacji obowiązku przedszkolnego i szkolnego, a Skarbnika Gminy do zapewnienia wypłaty należności zgodnie z zawartą umową, od wejścia w życie uchwały;
8) uchwała Nr XIX/121/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domopwego - zobowiazuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do koordynacji uchwały zgodnie z postanowieniem Rady Gminy- od wejścia w życie uchwały, a inspektora ds. obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Wojewodzie oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy

Kazimierz Górski
Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska2021-07-01
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-07-02 14:34
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-07-02 14:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 31