logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 31.2021
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 5 lipca 2021 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378; z 2021 r. poz.1038) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XX sesji Rady Gminy w sprawach:

1) przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży;

2) zmian w budżecie gminy na 2021 rok;

3) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2021 rok;

4) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Prokuratora Rejonowego w Łomży.

§ 2. 1. Upoważniam: 

1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 2
wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;

2) Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 4
wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;

3) Podinspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

2. Projekt uchwały wymieniony w § 1 pkt 1 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Kazimierz Górski

 
Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska2021-07-05
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2021-07-09 09:20
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2021-07-09 09:20
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 31