logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 32.2021
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 9 lipca 2021 r.
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego

Na podstawie art. 18 a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, Dz.U. z 2021 r. poz. 1038) zarządzam, co następuje :
§ 1. 1. Unieważniam otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
2. Podstawą unieważnienia konkursu jest brak złożonych ofert.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi do spraw oświaty.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Górska2021-07-09
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2021-07-09 09:50
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2021-07-09 09:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 25