logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 35.2021
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 21 lipca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody budżetu gminy ogółem 25 413 250,43 zł, w tym:
- dochody bieżące - 24 213 388,43 zł,
- dochody majątkowe - 1 199 862,00 zł.
2) Wydatki budżetu gminy ogółem 26 386 646,43 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 23 712 836,43 zł,
- wydatki majątkowe - 2 673 810,00 zł.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Kazimierz Górski


Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 355,25 KB 11

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk2021-07-21
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-07-23 14:17
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-07-23 14:17
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2021-07-23 14:17
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 19