logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 36.2021
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 21 lipca 2021 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378; z 2021 poz. 1038) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określam następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XX sesji odbytej w dniu 20 lipca 2021 r. :
1) uchwała Nr XX/122/21 w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży - zobowiązuje się inspektora ds. obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz zainteresowanemu podmiotowi, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
2) uchwała Nr XX/123/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
3) uchwała Nr XX/124/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2021 rok - zobowiązuje się podinspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska do koordynacji Programu, od dnia wejścia w życie uchwały;
4) uchwała Nr XX/125/21 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Łomży - zobowiązuje się Sekretarza Gminy do przekazania uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a inspektora ds. obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Wojewodzie, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy

Kazimierz Górski
Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska2021-07-21
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-07-23 14:18
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-07-23 14:18
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 23