logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 41.2021
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 r. poz. 1372), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 305, poz. 1535), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie udzielania zamówień publicznych, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 1.2021 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych - Udokumentowane szacowanie wartości zamówienia, otrzymuje brzmienie jak w załączniku  do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miastkowo oraz pracownikom właściwym merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków przy udzielaniu zamówień publicznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt

Kazimierz GórskiZałącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikiem 185,94 KB 6

Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2021-08-27
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-09-02 11:28
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-09-02 11:28
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2021-09-02 11:31
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 21