logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 51.2021
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 12 października 2021 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustalam treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXIII sesji Rady Gminy w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2021 rok;

2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok;

3) zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych;

4) przyjęcia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2022 rok;

5) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Miastkowo.

 

§ 2. Upoważniam:

1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego

w § 1 pkt 1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;

2) Podinspektora ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu

uchwały wymienionego w § 1 pkt 2 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;

3) Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w §1 pkt 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

4) Podinspektora ds. oświaty, kultury i sportu do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w §1 pkt 4 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

5) Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w §1 pkt 5 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

 

Kazimierz Górski

 


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Dulewicz2021-10-12
Wprowadził(a) :Agnieszka Dulewicz2021-10-12 12:36
Zatwierdził(a) :Agnieszka Dulewicz2021-10-12 12:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 29