logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 48 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
SG. 0151-1/09określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.05-01-2009
SG. 0151-2/09oddania w najem lokalu użytkowego z zasobu gminnego w formie bezprzetargowej na prowadzenie apteki07-01-2009
SG. 0151-3/09przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.12-01-2009
SG. 0151-4/09układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.14-01-2009
SG. 0151-5/09określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.26-01-2009
SG. 0151-6/09ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
16-02-2009
SG.0151-7/09przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.02-03-2009
SG.0151-8/09przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 200816-03-2009
SG.0151-9/09przygotowania projektu uchwały Rady Gminy.16-03-2009
SG.0151-10/09określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.27-03-2009
SG.0151-11/09przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.16-04-2009
SG.0151-12/09przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu gminnego w formie bezprzetargowej, wyodrębnionych w budynku „sześciorak” w Tarnowie.16-04-2009
SG.0151-13/09rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i ustalenia stawki oprocentowania.17-04-2009
SG.0151-14/09określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.06-05-2009
SG.0151-15/09ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo08-05-2009
SG.0151-16/09oddania w najem lokalu użytkowego z zasobu gminnego w formie bezprzetargowej, położonego w Miastkowie ul.Łomżyńska 18.11-05-2009
SG.0151-17/09zatwierdzenia Statutu Spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej wsi Rybaki gm. Miastkowo.11-05-2009
SG.0151-18/09powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.14-05-2009
SG.0151-19/09ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych05-06-2009
SG.0151-20/09przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.16-06-2009
SG.0151-21/09zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 200930-06-2009
SG.0151-22/09odwołania Pana Michała Wiśniewskiego ze stanowiska kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miastkowie.01-07-2009
SG.0151-23/09określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy06-07-2009
SG.0151-24/09ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. 06-07-2009
SG.0151-25/09przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.10-08-2009
SG.0151-26/09zasad i trybu gospodarowania zbędnymi lub zużytymi składnikami majątku ruchomego przez jednostki organizacyjne Gminy Miastkowo18-08-2009
SG.0151-27/09przygotowania projektów uchwał Rady Gminy19-08-2009
SG.0151-28/09zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Statutu Spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej wsi Rybaki gm. Miastkowo
24-08-2009
SG.0151-29/09określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.02-09-2009
SG.0151-30/09przygotowania projektu uchwały Rady Gminy.14-09-2009
SG.0151-31/09określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy29-09-2009
SG.0151-32/09zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009.30-09-2009
SG.0151-33/09zatwierdzenia Statutu Spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej wsi Rybaki gm. Miastkowo30-09-2009
SG.0151-34/09oddania w najem lokali użytkowych z zasobu gminnego.30-09-2009
SG.0151-35/09projektu budżetu gminy na 2010 rok.12-11-2009
SG.0151-36/09przygotowania projektów uchwał Rady Gminy12-11-2009
SG.0151-37/09udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Miastkowie12-11-2009
SG.0151-38/09udzielenia  pełnomocnictwa  Dyrektorowi  Publicznego Gimnazjum
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie
12-11-2009
SG.0151-39/09udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rydzewie12-11-2009
SG.0151-40/09zarządzenia wyboru sołtysa wsi Gałkówka23-11-2009
SG.0151-41/09określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.02-12-2009
SG.0151-42/09zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej07-12-2009
SG.0151-43/09przygotowania projektów uchwał Rady Gminy10-12-2009
SG.0151-44/09zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2009.30-12-2009
SG.0151-45/09oddania w użyczenie Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Ruszczki” lokalu użytkowego z zasobu gminnego w budynku nr 19 w Chojnach-Naruszczkach.31-12-2009
SG.0151-46/09oddania w użytkowanie Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnach-Naruszczkach lokalu użytkowego z zasobu gminnego w budynku nr 19 w Chojnach-Naruszczkach. 31-12-2009
SG.0151-47/09oddania w najem lokalu użytkowego z zasobu gminnego w budynku administracyjno  – socjalnym przy ulicy Długiej 7 w Miastkowie.31-12-2009
SG.0151-48/09zmian w budżecie gminy na 2009 rok.31-12-2009