logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 38 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
1/2011określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy05-01-2011
2/2011wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z zasobu Gminy Miastkowo11-01-2011
3/2011oddania gruntu z zasobu gminnego w dzierżawę.24-02-2011
4/2011wykazu  nieruchomości  przeznaczonych do oddania w dzierżawę z zasobu Gminy Miastkowo03-03-2011
5/2011przygotowania projektów uchwał Rady Gminy16-03-2011
6/2011przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok24-03-2011
7/2011zmian w budżecie gminy na 2011 rok31-03-2011
8/2011zarządzenia wyborów organów samorządu mieszkańców wsi na terenie Gminy Miastkowo31-03-2011
9/2011określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy04-04-2011
10/2011określenia wysokości opłat za czasowe zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych15-04-2011
11/2011przygotowania projektów uchwał Rady Gminy12-05-2011
12/2011rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo18-05-2011
13/2011określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy31-05-2011
14/2011przygotowania projektów uchwał Rady Gminy13-06-2011
15/2011przygotowania projektu uchwały Rady Gminy16-06-2011
16/2011przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2011-2013.
24-06-2011
17/2011oddania w najem lokalu z zasobu gminnego Poczcie Polskiej S.A.30-06-2011
18/2011zmian w budżecie gminy na 2011 rok30-06-2011
19/2011ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników01-07-2011
20/2011określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy01-07-2011
21/2011przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku10-08-2011
22/2011zmian w budżecie gminy na 2011 rok17-08-2011
23/2011przygotowania projektów uchwał Rady Gminy12-09-2011
24/2011powołania obwodowych komisji wyborczych19-09-2011
25/2011utworzenia spółki przymusowej dla zagospodarowania gruntów wspólnoty gruntowej wsi Nowosiedliny, nadania statutu spółce oraz wyznaczenia osób
do organów spółki.
23-09-2011
26/2011zmian w budżecie gminy na 2011 rok30-09-2011
27/2011ogłoszenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2012”03-10-2011
28/2011w sprawie utworzenia spółki przymusowej dla zagospodarowania gruntów wspólnoty gruntowej wsi Rydzewo i nadania statutu spółce21-10-2011
29/2011zmian w budżecie gminy na 2011 rok25-10-2011
30/2011przygotowania projektów uchwał Rady Gminy31-10-2011
31/2011w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi zgłoszonej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo31-10-2011
33/2011w sprawie projektu budżetu gminy Miastkowo na 2012 r.15-11-2011
32/2011w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2012 - 201615-11-2011
34/2011określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy22-11-2011
35/2011w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok06-12-2011
36/2011zmieniające zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2012 - 2016
08-12-2011
37/2011w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy14-12-2011
38/2011oddania w użyczenie jednostce OSP nieruchomości z zasobu Gminy Miastkowo.30-12-2011