logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 49 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
1.2013w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego02-01-2013
2.2013w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy03-01-2013
3.2013w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu09-01-2013
4.2013w sprawie planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy Miastkowo na 2013 rok 11-01-2013
5.2013w sprawie planu finansowego dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok 16-01-2013
6.2013w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy29-01-2013
7.2013w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok31-01-2013
8.2013w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy18-02-2013
9.2013w sprawie powołania Komisji Opiniującej oferty złożone w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu19-02-2013
10.2013w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy11-03-2013
11.2013w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok25-03-2013
12.2013w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy02-04-2013
13.2013w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok30-04-2013
14.2013w sprawie przekazania rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok06-05-2013
15.2013w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie    wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo14-05-2013
16.2013w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie21-05-2013
17.2013w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Miastkowie21-05-2013
18.2013w sprawie rozpoczęcia procedury konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły24-05-2013
19.2013w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły24-05-2013
20.2013w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy13-06-2013
21.2013w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości z zasobu Gminy Miastkowo w obrębie Tarnowo w formie przetargu ustnego nieograniczonego.21-06-2013
22.2013w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Rydzewie25-06-2013
23.2013w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Rydzewie25-06-2013
24.2013w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy01-07-2013
25.2013w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników22-07-2013
26.2013w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok31-07-2013
27.2013w spawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód19-08-2013
28.2013w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.26-08-2013
29.2013w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku28-08-2013
30.2013w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok29-08-2013
31.2013w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy13-09-2013
32.2013w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rydzewie18-09-2013
33.2013w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie19-09-2013
34.2013w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Miastkowie19-09-2013
35.2013w sprawie oddania lokalu w użyczenie Stowarzyszeniu Kobiet  w Drogoszewie27-09-2013
36.2013w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej27-09-2013
37.2013w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami niektórych sołectw gminy Miastkowo27-09-2013
38.2013w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy01-10-2013
39.2013w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2013/201409-10-2013
40.2013w sprawie zasad udostępnienia nieruchomości gminnych16-10-2013
41.2013w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok31-10-2013
42.2013w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy06-11-2013
43.2013w sprawie utworzenia spółki przymusowej do zagospodarowania gruntów wspólnoty gruntowej wsi Drogoszewo14-11-2013
44.2013w sprawie utworzenia spółki przymusowej do zagospodarowania gruntów wspólnoty gruntowej wsi Drogoszewo i Osetno Drogoszewskie14-11-2013
45.2013w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2014-201714-11-2013
46.2013 w sprawie projektu budżetu Gminy Miastkowo na 2014 r.14-11-2013
47.2013w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy25-11-2013
48.2013w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok29-11-2013
49.2013w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy14-12-2013