logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 57 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
1.2017w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie,  oddanie w najem lub dzierżawę nieruchomości z zasobu gminnego09-01-2017
2.2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok09-01-2017
3.2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok12-01-2017
4.2017w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy26-01-2017
5.2017w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy16-02-2017
6.2017w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych21-02-2017
7.2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok28-02-2017
8.2017w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.02-03-2017
9.2017w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy14-03-2017
10.2017w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok27-03-2017
11.2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok31-03-2017
12.2017w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy03-04-2017
13.2017w sprawie przeznaczenia do zbycia  lokalu nr 4  wyodrębnionego w budynku zabytkowym w Tarnowie przy ulicy Szkolnej 2.12-04-2017
14.2017w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 12-04-2017
15.2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok26-04-2017
16.2017w sprawie przekazania rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok27-04-2017
17.2017w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy27-04-2017
18.2017w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej11-05-2017
19.2017w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy18-05-2017
20.2017w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo26-05-2017
21.2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok30-05-2017
22.2017w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym i ogłoszenia wykazu02-06-2017
23.2017w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego05-06-2017
24.2017w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy12-06-2017
25.2017w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2017 roku20-06-2017
26.2017w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone w postępowaniu konkursowym na realizację zadania publicznego23-06-2017
27.2017zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej29-06-2017
28.2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok30-06-2017
29.2017w sprawie powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego30-06-2017
30.2017w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy05-07-2017
31.2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok21-07-2017
32.2017w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Miastkowo03-08-2017
33.2017w sprawie określenia wzoru wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym22-08-2017
34.2017w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku24-08-2017
35.2017w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej28-08-2017
36.2017w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych29-08-2017
37.2017w sprawie powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego31-08-2017
38.2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok31-08-2017
39.2017w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego07-09-2017
40.2017w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy11-09-2017
41.2017w sprawie zwołania wiejskiego zebrania wyborczego w sołectwie Rydzewo-Gozdy20-09-2017
42.2017w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu nr 4  wyodrębnionego w budynku zabytkowym  w Tarnowie przy ulicy Szkolnej 227-09-2017
43.2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok29-09-2017
44.2017w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy29-09-2017
45.2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok29-09-2017
46.2017w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok”12-10-2017
47.2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok12-10-2017
48.2017w sprawie  nabycia nieruchomości w obrębie wsi Zaruzie20-10-2017
49.2017w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w obrębie wsi Miastkowo20-10-2017
50.2017w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2017/201820-10-2017
51.2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok31-10-2017
52.2017w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy06-11-2017
55.2017w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy14-11-2017
56.2017w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy27-11-2017
57.2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok30-11-2017
58.2017w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy11-12-2017
59.2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok18-12-2017