logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 76 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
1.2018w sprawie powołania stałej komisji przetargowej03-01-2018
2.2018w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy03-01-2018
3.2018w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego04-01-2018
4.2018w sprawie powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego05-01-2018
5.2018w sprawie planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy Miastkowo na 2018 rok 17-01-2018
6.2018w sprawie planu finansowego dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok17-01-2018
7.2018w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych30-01-2018
8.2018w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok31-01-2018
9.2018w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy02-02-2018
10.2018w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy12-02-2018
11.2018w sprawie zwołania wiejskiego zebrania wyborczego w sołectwie Chojny - Naruszczki27-02-2018
12.2018w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy27-02-2018
13.2018w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy05-03-2018
14.2018w sprawie zwołania wiejskiego zebrania wyborczego w sołectwie Miastkowo12-03-2018
15.2018w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy12-03-2018
16.2018w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Miastkowie14-03-2018
17.2018w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Rydzewie14-03-2018
18.2018w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy26-03-2018
19.2018w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok30-03-2018
20.2018w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok30-03-2018
21.2018w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Miastkowie05-04-2018
22.2018w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rydzewie05-04-2018
23.2018w sprawie powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego12-04-2018
24.2018w sprawie ustalenia przerwy wakacyjnej w pracy oddziałów przedszkolnych
12-04-2018
25.2018w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły podstawowej20-04-2018
26.2018w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły podstawowej20-04-2018
27.2018w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze czwartego przetargu ustnego nieograniczonego lokalu nr 4, wyodrębnionego w budynku zabytkowym w Tarnowie.23-04-2018
28.2018w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018 - 202023-04-2018
29.2018w sprawie przekazania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok24-04-2018
30.2018w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Miastkowie26-04-2018
31.2018w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Rydzewie26-04-2018
32.2018w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok30-04-2018
33.2018w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy04-05-2018
34.2018w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo.21-05-2018
35.2018w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy22-05-2018
36.2018w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok30-05-2018
37.2018w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego04-06-2018
38.2018w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy04-06-2018
39.2018w sprawie powołania stałej komisji przetargowej07-06-2018
40.2018w sprawie wprowadzenia procedury przekazania majątku szkoły i oddziału przedszkolnego.07-06-2018
41.2018w sprawie określenia przeznaczenia majątku po gimnazjum włączanym do szkoły podstawowej12-06-2018
42.2018w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego15-06-2018
43.2018w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy22-06-2018
44.2018w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego25-06-2018
45.2018w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok29-06-2018
46.2018w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastkowo na lata 2018-2022 z perspektywą do 2025" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko29-06-2018
47.2018w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok10-07-2018
48.2018w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego13-07-2018
49.2018w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miastkowo13-07-2018
50.2018w sprawie powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego16-07-2018
51.2018w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego16-07-2018
52.2018w sprawie ustalenia procedury na wypadek przerw w dostawie wody24-07-2018
53.2018w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy24-07-2018
54.2018w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok24-07-2018
55.2018w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku08-08-2018
56.2018w sprawie określenia wzoru wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym10-08-2018
57.2018w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy14-08-2018
58.2018w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 20-08-2018
59.2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych20-08-2018
60.2018w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok31-08-2018
61.2018w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania31-08-2018
62.2018w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej w Miastkowie03-09-2018
63.2018w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki03-09-2018
64.2018w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego05-09-2018
65.2018w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok06-09-2018
66.2018w sprawie powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego06-09-2018
67.2018w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy10-09-2018
68.2018w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.11-09-2018
69.2018w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok28-09-2018
70.2018w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym w obrębie Kraska03-10-2018
71.2018w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy03-10-2018
72.2018w sprawie oddania w najem lokalu w trybie bezprzetargowym z zasobu gminnego10-10-2018
73.2018w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.10-10-2018
74.2018w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2019 rok”15-10-2018
78.2018 w sprawie projektu budżetu gminy Miastkowo na 2019 rok.15-11-2018
78.2018w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2019-202415-11-2018