logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 78 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
1.2022w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego03-01-2022
2.2022w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych03-01-2022
3.2022w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy04-01-2022
4.2022w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego w roku szkolnym 2022/202319-01-2022
5.2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
19-01-2022
6.2022w sprawie planu finansowego dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok19-01-2022
7.2022w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego09-02-2022
8.2022w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy10-02-2022
9.2022w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego10-02-2022
10.2022w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód21-02-2022
11.2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok28-02-2022
12.2022w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy28-02-2022
13.2022w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy16-03-2022
14.2022w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2022 r. ze środków budżetu Gminy Miastkowo16-03-2022
15.2022w sprawie wprowadzenia Procedury komunikacji alternatywnej osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Miastkowo22-03-2022
16.2022w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok
25-03-2022
17.2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok31-03-2022
18.2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok04-04-2022
19.2022w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy11-04-2022
20.2022w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy11-04-2022
21.2022w sprawie przedłożenia Raportu o stanie Gminy Miastkowo za 2021 rok27-04-2022
22.2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok29-04-2022
23.2022w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy04-05-2022
24.2022w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo za 2021 rok05-05-2022
25.2022w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Miastkowo za 2021 rok05-05-2022
26.2022w sprawie przekazania rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok05-05-2022
27.2022w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo09-05-2022
28.2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok09-05-2022
29.2022w sprawie ustalenia przerwy wakacyjnej w pracy oddziałów przedszkolnych12-05-2022
30.2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok19-05-2022
31.2022zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie20-05-2022
32.2022w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy23-05-2022
33.2022w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego30-05-2022
34.2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
30-05-2022
35.2022w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone w postępowaniu konkursowym na realizację zadania publicznego20-06-2022
36.2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok30-06-2022
37.2022w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego18-07-2022
38.2022w sprawie powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego19-07-2022
39.2022w sprawie przeznaczenia do zbycia  nieruchomości z zasobu gminnego w obrębie Drogoszewo20-07-2022
40.2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok28-07-2022
41.2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok29-07-2022
42.2022w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego03-08-2022
43.2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok12-08-2022
44.2022w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców17-08-2022
45.2022w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika w formie elektronicznej17-08-2022
46.2022w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego19-08-2022
47.2022w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku22-08-2022
48.2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok25-08-2022
49.2022w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego08-09-2022
50.2022w sprawie powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego08-09-2022
52.2022w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego12-09-2022
53.2022w sprawie powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego12-09-2022
54.2022w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2023 rok"12-09-2022
55.2022w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy14-09-2022
56.2022w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
15-09-2022
57.2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok30-09-2022
58.2022w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy04-10-2022
60.2022w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego10-10-2022
61.2022w sprawie powierzenia wykonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego10-10-2022
62.2022w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego13-10-2022
63.2022w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych17-10-2022
64.2022w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2022/202321-10-2022
65.2022w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie26-10-2022
66.2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok27-10-2022
68.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok02-11-2022
69.2022w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego08-11-2022
71.2022w sprawie projektu budżetu gminy Miastkowo na 2023 rok15-11-2022
72.2022w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego15-11-2022
73.2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok16-11-2022
74.2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok16-11-2022
75.2022w sprawie przygotowania projektów uchwal Rady Gminy17-11-2022
76.2022w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat22-11-2022
77.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok30-11-2022
78.2022w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy05-12-2022
79.2022w sprawie powołania Komisji do przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli05-12-2022
80.2022w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok09-12-2022
81.2022w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy15-12-2022
82.2022w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego27-12-2022