logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
brak
z dnia 10 lutego 2011 r.
zasad dofinansowania zadań  z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Miastkowo w roku 2011
Obwieszczenie
Wójta Gminy Miastkowo dotyczące zasad dofinansowania zadań  z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Miastkowo w roku 2011
 
 
Wójt Gminy Miastkowo informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie w 2011r. przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z terenu gminy Miastkowo.
 
Dofinansowanie realizowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz w części z budżetu Gminy Miastkowo.
 
Dofinansowaniem objęte będą zadania ujęte w Programie usuwania azbestu dla gminy Miastkowo, z obiektów , których właścicielami są osoby fizyczne (również wspólnoty mieszkaniowe) oraz z obiektów będących własnością Gminy. Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z demontowaniem pokryć dachowych  zawierających azbest oraz koszty transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest poniesione w 2011r.
 
Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy będzie jedna firma wybrana przez tut. Urząd w drodze przetargu, która na zlecenie Urzędu będzie dokonywać demontażu pokrycia zawierającego azbest oraz transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania.
Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem nowych pokryć.
 
W związku z powyższym osoby planujące w 2011r. wymianę pokryć dachowych i usunięcie eternitu z dofinansowaniem proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy Miastkowo (pokój nr 3- stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska) w terminie do dnia 28.02.2011r. stosownego wniosku. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Po ustaleniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie Wójt Gminy Miastkowo wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o przyznanie dotacji. Dopiero określona w umowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wielkość przyznanej dotacji umożliwi wybór wykonawcy zadania i rozpoczęcie prac usuwania azbestu z dofinansowaniem.
 
Szczegółowe zasady dotyczące dofinansowania, rodzaju wymaganych dokumentów oraz zakres obowiązków stron, ustalone będą po podpisaniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku umowy dotacji.
 
Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 3, tel. (86) 217 49 35.
 
Wójt
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Załącznik do obwieszczenia 29,1 KB 387

Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-02-10 12:15
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-02-10 12:15
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-02-10 12:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1373