logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.6226.1.2011
z dnia 17 marca 2011 r.
przebudowy drogi powiatowej nr 1957B Miastkowo - Zaruzie Borowe - Sosnowiec – Kuleszka - Rydzewo w lokalizacji 0+000,00 - 1+470,00”
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zgodnie z art. 123 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że dla inwestycji polegającej na  przebudowie drogi powiatowej nr 1957B Miastkowo - Zaruzie Borowe - Sosnowiec – Kuleszka - Rydzewo w lokalizacji 0+000,00 - 1+470,00”, na działkach o nr ewid. 632/1, 632/2 położonych w obrębie wsi Zaruzie gm. Miastkowo oraz nr ewid. 32 położonej w obrębie wsi Sosnowiec, gm. Miastkowo, nie nakłada się obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
Powyższe stanowisko podjęto po wydaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w których nie stwierdza się obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.
 
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, p. nr 17 w godzinach 715-1515, które umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miastkowo, na stronie internetowej www.miastkowo.pl/bip oraz w miejscu planowanej inwestycji.
 
Na powyższe postanowienie nie służy zażalenie.
 
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 
Wójt
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Postanowienie 30,67 KB 286

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-03-17 09:23
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-03-17 09:23
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-03-17 09:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 562