logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6721.1.2011.AS
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii 400 kV Narew – Ostrołęka
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii 400 kV Narew – Ostrołęka
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Miastkowo Uchwały Nr IV/22/2011 z dnia 28 marca 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy dla ustalenia przebiegu odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka na terenie gminy Miastkowo oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowego planu dla potrzeb przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
Zainteresowani mogą składać na piśmie wnioski dotyczące planu oraz prognozy w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo przy ul. Łomżyń-skiej 32, 18-413 Miastkowo, w terminie do dnia 06.05.2011r.
 
Wnioski mogą być wnoszone ponadto ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej – bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gmina.miastkowo@vp.pl
 
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Miastkowo.
 
Wójt Gminy
Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-04-13 13:02
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-04-13 13:02
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 571