logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.5.2011
z dnia 4 sierpnia 2011 r.
Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko
OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Miastkowo działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 6 czerwca 2011 r. wpłynął wniosek Pana Tomasza Korytkowskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni w systemie bezściołowym o łącznej obsadzie około 100DJP wraz z zewnętrznym zamkniętym zbiornikiem na gnojowicę o poj. 700m³, zewnętrznym podziemnym zbiornikiem na gnojowicę z przepompownią o poj. 100m³, zbiornikiem na ścieki sanitarne o poj. 4m³, 2 silosami paszowymi o pojemności po 20 ton każdy i 2 silosami paszowymi o pojemności  po 100 ton każdy w nowej zabudowie zagrodowej na działce oznaczonej nr geodezyjnym 12/1 we wsi Chojny- Naruszczki.  
Mając na uwadze, że: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem nr WST II.4240.79.2011.MD z dnia 17 czerwca 2011r. wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży Opinią nr 80/NZ/2011 znak pisma NZ.4151.31.2011 z dnia 20 czerwca 2011r. stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko- Wójt Gminy Miastkowo wydał w dniu 14 lipca 2011r. postanowienie nr Rol.6220.5.2011r., w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Miastkowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia informacji w Urzędzie Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, pokój nr 3, w godzinach 7.15-15.15. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Miastkowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Wójt
Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-08-04 09:44
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-08-04 09:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 521