logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.7.2011
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
budowy zakładu przetwarzania odpadów na działce o nr ewidencyjnym 113/1 w obrębie wsi Czartoria, gm. Miastkowo.
OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Miastkowo działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 3 sierpnia 2011 r. wpłynął wniosek MS- EKO Sp. z o.o., Jurki 64, 18-416 Zbójna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa Zakładu przetwarzania odpadów na działce o nr ewidencyjnym 113/1 w obrębie wsi Czartoria, gm. Miastkowo.
 
Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Miastkowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia informacji w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, pokój nr 3, w godzinach 7.15-15.15. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Miastkowo  przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-08-11 13:44
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-08-11 13:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 497