logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6220.5.2011.AS
z dnia 20 października 2011 r.
budowy drogi gminnej Rydzewo-Nowosiedliny na odcinku 148,60m wg lokalizacji roboczej w km 0+000 – 0+148,60 w miejscowości Nowosiedliny gm. Miastkowo

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 123 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia,

że dla inwestycji polegającej na „budowie drogi gminnej Rydzewo-Nowosiedliny na odcinku 148,60m wg lokalizacji roboczej w km 0+000 – 0+148,60 w miejscowości Nowosiedliny gm. Miastkowo na działce nr ewid. 71, 130 położonych w obrębie wsi Nowosiedliny gm. Miastkowo, nie nakłada się obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Powyższe stanowisko podjęto po wydaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w których nie stwierdza się obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, p. nr 17 w godzinach 715-1515, które umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miastkowo, na stronie internetowej www.miastkowo.pl/bip oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Na powyższe postanowienie nie służy zażalenie.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Wójt

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Postanowienie 37,82 KB 244

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-10-21 08:29
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-10-21 08:29
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-10-31 09:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 565