logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6721.1.2011.AS
z dnia 25 października 2011 r.
wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii 400 kV na terenie gminy Miastkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii 400 kV na terenie gminy Miastkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 Na podstawie art. 17 pkt  9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.) oraz art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Narew – Ostrołęka (docelowo 2x400 kV Łomża – Ostrołęka) na terenie gminy Miastkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 4 do 24 listopada 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo przy ulicy Łomżyńskiej 32, 18-413 Miastkowo, w pokoju nr 17 – w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 listopada b.r. w sali konferencyjnej Urzędu o godz.1130.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu oraz prognozy, które należy składać na piśmie do Wójta Gminy Miastkowo na adres: 18-413 Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia b.r. Uwagi mogą być ponadto wnoszone ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej – bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:

gmina.miastkowo@vp.pl

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Miastkowo.

 

Wójt Gminy Miastkowo

Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-10-25 08:57
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-10-25 08:57
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 525