logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6220.4.2011.AS
z dnia 31 października 2011 r.
przebudowy dróg gminnych położonych w obrębie wsi Rydzewo gm. Miastkowo: nr 105893B – ul. Piaskowa
O B W I E S Z C Z E N I E

      Zgodnie z art. 123 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia,

że dla inwestycji polegającej na przebudowie dróg gminnych położonych w obrębie wsi Rydzewo gm. Miastkowo: nr 105893B – ul. Piaskowa w lokalizacji 0+000 - 0+266,55 na działkach o nr ewid. 80, 90, 136, 
nr 105898B - ul. Kościelna
w lokalizacji 0+000 - 0+238,96 na działkach o nr ewid. 97, 126, 90, 102, nr 105896B - ul. Długa w lokalizacji 0+000 - 0+448,77 na działkach o nr ewid 119 i 195 oraz na działkach nr 85, 91, 79, 120, 89, 84, 88, 98, 103, 96, 127, 125/1, 125/2, 92, 122, 117, 112/2, 114 nie będących własnością Gminy (do podziału i przejęciu pod pas drogowy), nie nakłada się obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

       Powyższe stanowisko podjęto po wydaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w których nie stwierdza się obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

       Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, p. nr 17 w godzinach 715-1515, które umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miastkowo, na stronie internetowej www.miastkowo.pl/bip oraz w miejscu planowanej inwestycji.

       Na powyższe postanowienie nie służy zażalenie.

       Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.


Wójt

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Postanowienie 37,94 KB 222

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-10-31 09:40
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-10-31 09:40
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-10-31 09:40
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 495