logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
brak
z dnia 25 listopada 2011 r.
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej  Rydzewo – Nowosiedliny Nr 105878B

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Starosta Łomżyński zawiadamia się, że w dniu 24 listopada 2011r. na wniosek Wójta Gminy Miastkowo, 18 – 413 Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej  Rydzewo – Nowosiedliny Nr 105878B

(w km 0+000 do km 0 + 148,60) na działce nr ew. 71 (istniejącego pasa drogowego)  i części działki nie wchodzącej w pas drogowy (do wywłaszczenia) nr ew. 130 obręb Nowosiedliny, gm. Miastkowo z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości obręb Nowosiedliny: działka o nr ew. 130 na działki o nr ew. 130/1 (objęta pod projektowaną inwestycje ) i działkę nr ew. 130/2.

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. do dnia 13.12.2011r.

W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 13.12.2011r. strony mogą zapoznać ze zgromadzonym materiałem oraz złożyć uwagi i wnioski w Starostwie Powiatowym w Łomży, Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pokój nr 316, tel. 086-215-69-22.

 

Starosta Łomżyński


Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-11-25 12:19
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-11-25 12:19
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 510