logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6720.1.2011.AS.
z dnia 6 grudnia 2011 r.
zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO

Mając na względzie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo, uchwalonej Uchwałą Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Miastkowo z dnia 18 listopada 2011 r.; uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Z treścią przyjętego dokumentu oraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy, zawierającym informacje
o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, a także z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, zawierającym uzasadnienie wyboru wariantu przyjętego dokumentu oraz informacje, w jaki sposób zostały uwzględnione wyniki przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo przy ulicy Łomżyńskiej 32 w pokoju nr 17 – w godzinach pracy Urzędu.  

Zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że zmiana studium została opublikowana w BIP-ie organu na stronie: www.miastkowo.pl/bip w zakładce: Prawo miejscowe > Uchwały Rady Gminy z 2011 r.

                                                                                Wójt Gminy 

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-12-06 11:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-12-06 11:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 514