logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.2.2013.AS
z dnia 9 stycznia 2013 r.
budowy linii napowietrznej SN 15kV, stacji transformatorowej słupowej oraz linii kablowej niskiego napięcia, na części działek o nr ewid. 62/4, 62/2, 99, 10/1, 10/4 położonych we wsi Gałkówka gm. Miastkowo.
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo
 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319; z 2007r. Nr 225 poz. 1635, Nr 127 poz. 880) zawiadamia się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej SN 15kV, stacji transformatorowej słupowej oraz linii kablowej niskiego napięcia, na części działek o nr ewid. 62/4, 62/2, 99, 10/1, 10/4 położonych we wsi Gałkówka gm. Miastkowo.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie.

Akta sprawy mogą być Państwu udostępnione w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) – adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo (tel. 86 217-49-96).

WÓJT GMINY

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-01-09 08:42
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-01-09 08:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 557