logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6220.1.2013.AS
z dnia 22 lutego 2013 r.
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Zgodnie z art. 123 §1, 2 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że dla inwestycji polegającej na przebudowie (modernizacji) drogi leśnej pożarowej nr 20 w leśnictwie Cendrowizna na działkach nr ewid. 806, 807, 808, 809, 855 położonych w obrębie Tarnowo gm. Miastkowo, nie nakłada się obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Powyższe stanowisko podjęto po wydaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w których nie stwierdza się obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro, tel. 86 217-49-96) w godzinach 715-1515, które umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miastkowo, na stronie internetowej www.miastkowo.pl/bip oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Na powyższe postanowienie nie służy zażalenie.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Wójt

 Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Postanowienie 37,82 KB 246

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-02-22 13:30
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-02-22 13:30
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-02-22 13:31
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 553