logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6220.2.2013.AS
z dnia 27 marca 2013 r.
budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działkach nr ewid. 162/1, 163/1, 164/1 w Miastkowie ul. Długa 7, gm. Miastkowo
Zgodnie z art. 123 §1, 2 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że dla inwestycji polegającej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działkach nr ewid. 162/1, 163/1, 164/1 w Miastkowie ul. Długa 7, gm. Miastkowo, nie nakłada się obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Powyższe stanowisko podjęto po wydaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro, tel. 86 217-49-96) w godzinach 715-1515, które umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miastkowo, na stronie internetowej www.miastkowo.pl/bip oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Na powyższe postanowienie nie służy zażalenie.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Wójt

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Postanowienie 41,85 KB 250

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-03-27 14:58
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-03-27 14:58
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-03-27 15:14
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 534